VEDTÆGTER

Vedtægter for Bøvling Idræts- og Kulturhus.


§ 1. Bøvling Idræts- og Kulturhus, beliggende Fårevej 141, 7650Bøvlingbjerg, er en selvejende institution med hjemsted i Lemvig Kommune.


§ 2. Institutionens formål er at drive/udleje idrætshal med dertil hørende faciliteter


§ 3. Den nødvendige kapital er tilvejebragt ved indsamlinger og ansøgning om midler, ved frivillig arbejdskraft, samt ved optagelse af offentlige lån.


§ 4. De indsamlede midler må kun anvendes til de i § 2 nævnte formål


§ 5. Institutionens øverste myndighed er generalforsamlingen


§ 6. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen afapril måned. Indkaldelsen bekendtgøres via sociale medier, ved opslag i hallen og ved øvrige lokale opslag senest 10 dage før.


§ 7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 2bestyrelsesmedlemmer eller mindst 10 borgere, der er stemmeberettigede på generalforsamlingen, fremsætter skriftlig begrundet anmodning herom. Indkaldelse sker som til ordinær generalforsamling.


§ 8. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Bestyrelsens beretning.
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  5. Valg af forretningsudvalg, samt 2 suppleanter.
  6. Valg af revisor.
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Eventuelt


§ 9. Afgørelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt stemmeflerhed, jf. dog § 11 og § 19. Stemmeafgivning skal, når blot 1 af defremmødte stemmeberettigede ønsker det, være skriftligt.


§ 10. Vedtægtsændringer kan kun ske, såfremt mindst 2/3 af de fremmødtestemmer derfor på 2 efter hinanden følgende møder, der afholdes med mindst 14dages mellemrum.


§ 11. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skalindgives skriftligt til formanden senest 5 dage før mødet.


§ 12. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges pågeneralforsamlingen, og udgør forretningsudvalget. Forretningsudvalget forestården samlede overordnede ledelse. Formandens stemme er udslagsgivende vedstemmelighed.

 

Forretningsudvalget har samtidig sæde i bestyrelsen i BøvlingUngdoms- og Idrætsforening.

 

Stemmeberettigede og valgbare er medlemmer af Hallens Venner,medlemmer af de foreninger/hold, som benytter hallen og/eller dens faciliteteri indeværende sæson, og forældre til børn som er medlemmer af deforeninger/hold, som benytter hallen og/eller dens faciliteter i indeværendesæson.

 

Alle over 16 år, har stemmeret, og alle over 18 år ervalgbare.

 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, således at der i ligeårstal vælges 3 medlemmer og i ulige årstal vælges 3 medlemmer.


§ 13. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand,næstformand og sekretær, samt udpeger regnskabsfører/kasserer.


§ 14. Der skrives referat ved hvert forretningsudvalgsmøde.


§ 15. Tegningsret: Institutionen forpligtes ved underskrift af forretningsudvalgetsformand og 1 bestyrelsesmedlem i forening.


§ 16. Køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom og optagelseaf lån kan kun ske, hvis bestyrelsen er enige derom. I modsat fald skal derindkaldes til ekstraordinært generalforsamling.


§ 17. Institutionens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.


§ 18. Regnskabet revideres af en revisor, der skal være registreret eller statsautoriseret.


§ 19. Skulle forholdene stille sig således, at det bliver umuligteller uønskeligt at fortsætte hallens drift, skal en eventuel afhændelse ellersalg først godkendes af generalforsamlingen på 2 efter hinanden følgende møder,der afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Mindst ¾ af de fremmødte skalstemme for afgørelsen, for at denne er lovlig. Et eventuelt overskud kan kunanvendes til lokale formål.


Vedtaget på generalforsamling den 1. maj 2023, og på ekstraordinær generalforsamling den 15. maj 2023